Category: Places (page 2 of 3)

Razalpat goes live on All India Radio!

Below is the script of my radio travelogue which aired on Akashwani (All India Radio) on 14th June 2015, 18:30pm IST. Topic is Rajmachi / Monsoon trek. Here’s mobile phone recording of the show.

May પૂરો થઈને June બેઠો છે. ઉનાળો પૂરો થવાની આતુરતાથી રાહ જોવાઈ રહી છે. બુઝાતા દીવાની જ્યોત જેમ છેલ્લો છેલ્લો ઉનાળો વધુ આકરો લાગે છે. મુંબઈના એક ગુજરાતી પરામાના મારા ઘરમાં હું બારી પાસે બેઠો બેઠો ચાતકની જેમ વરસાદની રાહ જોવું છું.

Continue reading

Velas Turtle Festival

“Darling, it’s just a tiny little coastal village in the interiors of Konkan. Why would someone want to go there? Like, there is no 5 star resort out there, not even a decent hotel (or “Hotel Decent” for that matter). Okay okay, agreed that the beach there might be pretty and all but what would I do there yaa? Forget about shacks or hammocks on the beach, there’s not even a Nariyal Pani wala bhaiya. And you know what? If you don’t have a car then you gotta change like 30 modes of transport to reach there. What will happen to my freshly painted toenails in filthy bus?” – Said Yuyu Kilawala, Maya Sarabhai’s distant niece.

Here’s why you must NOT ever go to Velas Continue reading

The 2015 Travel Bucket-List

I’m a big fan of day dreaming. Although an escapist’s way, it’s a great way to stay happy and maintain your sanity.

As I’m writing the first article of 2015, a montage of exotic places is being played out in my mind. They are those places which I’ve been day-dreaming of since quite some time now and wish to go during this year.

Few of these places may seem a bit too ambitious but who cares? I’m just 24. No reason to not to dream a wild dream. Other places are rather within reach. Hence there are good chances of me (or one of the fellow “partner in crime”) going there. Which will obviously be followed by a detailed post here.

Shortlisting these 15 places was difficult which is why I have also mentioned my thought process behind choosing that particular place. Some of my reasons might seem rather silly. Blame it on my extremely fickle mind when it comes to choosing a travel destinations.

So here goes the 2015 “razalpat” travel bucket list. Continue reading

Ladakh Blues – Part 3: A glimpse of Buddhism

In the previous posts, the 3 of us met at Delhi and reached Leh 3 days later experiencing 2 of the most exhilarating bus journeys. It was well past midnight when we were standing at the corner of a dark, deserted street of Leh. A better part of last one hour was spent (unsuccessfully) looking for a cheap hotel in this strange town. Hungry, dirty and dead tired – alas we were faced with the prospect of spending that cold, rainy night on the road or bus depot.

I have yearned all my life to meet “real adventure” while traveling. That night “she” was staring straight into my eyes. I should have been excited by this chance encounter. Instead a sense of negativity had started building up from within, making me very anxious. “She” did not look anything like I had imagined her to be.

Continue reading

Top 7 Razalpat moments of 2014

2014 has been a great travel filled year for all the people associated with Razalpat. We did lots of weekend treks like Sandhan valley, Rajmachi, Shirota, Chinchoti, Thakurwadi, Kalsubai, Visapur, Ratanwadi etc. Highlight of the year was our Ladakh trip. Tosh went to his “namesake” village (Tosh village) in Himachal. Shabbir got his first tent. All of us matured in some way or the other thanks to all this travelling.

Presenting my top 7 mesmerizing moments from 2014. These moments shall be etched forever in my memory. Continue reading

Ladakh Blues: Part 2 – Be gentle on my curves.

In the previous post three of us reached Manali and were to leave for Leh the next morning. It gives me great pleasure to write about our Ladakh experience till we reached Leh. 2 days on the road; new people we meet and endure the most treacherous routes in the world.

Trip Decision #1:

Reaching Leh is possible by road via Manali or via Srinagar. We never had the budget to fly nor did we want to miss the road experience! (majorly inspired by Gaurav Jani of 60kmph). It was time for our loose plans to take shape; and decisions were to be taken. Manali was not a new place, but we didn’t wish to spend time in Manali which was just a transit point for us. It only made sense to quickly get moving towards Leh. Of course we were yet to figure what options were available and what made sense for us. Major trip decision #1 – We bought tickets on a HPTC bus on its virgin run for the season. The deal seemed worth (after much deliberation) for it offered an overnight halt and meals – making the trip relatively comfortable. Now all we had to do was wait for the next morning. After a comfortable night at the Dharamshala, in the morning we reached the bus stop in time.

Continue reading

Camping on top of Maharashtra

“Everyone’s always saying seize the moment? I don’t know, I’m kind of thinking it’s the other way around, you know, like the moment seizes us.”

Of this wonderful thing called Life made up of countless special moments there are some which seize us and trust me they are like baseball shots – When you hit them they stay hit.
Fortunately this trip will be etched in my memory for many of such moments.

While the entire city prepared for their New Year plans (clubbing, Marine Drive, House parties) we (Tumul, Pratik and Tosh aka Bear Kaka) were thinking from a different perspective; Hiking to the highest peak in Maharashtra. Continue reading

Ladakh Blues: Part 1 – Patakha Guddi

Prologue

Ladakh is the “mecca” for Indian travellers and adventure seekers. So, naturally the internet is filled with GBs of information, maps and images about the region. Hence, there is hardly any unique piece of information not available elsewhere which I can offer. However, everyone’s Ladakh experience is unique. And that is what I will be sharing here in the coming posts.

All the photos and videos are by me and Jinesh 🙂 Continue reading

A short get-away from the city

“Some love the mountains and some love the sea, I love them both because they set me free.”

Velankanni beach is one of the unsung beaches on western coast of Mumbai boasting pristine waters which are incredibly clean .The name is derived from Tamil also know as “Arokkiya Mata” or Our Lady of Good Health and is a celebrated Catholic title of Blessed Virgin Mary believed to have appeared in Velankanni Town, Tamil Nadu. Continue reading

Rajmachi – An ecological microcosm

Note: This post is dedicated to Hitesh Ghusani – the “coolest” 40+ guy I know, after Salman Khan. He is “cool” not in the “yo I’m so kewl” sense but a he’s very chilled out person having wisdom like that of a 60 year old and open mindedness & wonder like that of a teenager. He’s a photographer by profession who can arguably be said to be the pioneer of wedding 3d photography in India. I have tremendous respect for the man because he is one of those rare people who has made his hobby his profession without selling his soul. Continue reading

Older posts Newer posts

© 2017 રઝળપાટ

Theme by Anders NorenUp ↑